O nas

V AMEC Nuclear Slovakia spájame vlastné technické kapacity, špičkové technické vedomosti s dlhodobou detailnou znalosťou potrieb zákazníka, s cieľom poskytnúť našim partnerom riešenia na mieru v oblasti nakladania s odpadmi, dekontaminácie a služieb v jadrovom priemysle.


Technický manažment

Náš pracovný tím vypracováva ponuky do domácich aj zahraničných súťaží. Okrem toho naša spoločnosť projektuje, manažuje a realizuje práce v oblasti dekontaminácie, demontáže, rádiologického monitorovania, vzorkovania a uvoľňovania materiálov do životného prostredia. Skupina našich pracovníkov vykonáva výskum a vývoj v oblasti dekontaminačných techník a spracovania rádioaktívnych odpadov. V neposlednom rade sa naša spoločnosť venuje aj podpore dozorných orgánov vo forme štúdií, hodnotiacich správ a školení.