odpady

AMEC Nuclear Slovakia je špecializovaná spoločnosť poskytujúca komplexné riešenia v oblasti dekontaminácie, vyraďovania a nakladania s rádioaktívnym odpadom.


Dizajn a výroba

AMEC Nuclear Slovakia ponúka návrh a výrobu širokej škály zariadení určených na:

  • manipuláciu, uskladnenie, odčerpanie, spracovanie, úpravu a transport rádioaktívneho odpadu alebo iného nebezpečného odpadu;
  • dekontamináciu a čistenie zariadení kontaminovaných rádioaktívnymi alebo inými nebezpečnými látkami
  • vizuálny a / alebo rádiologický prieskum
  • dozimetrické a rádiochemické merania